Saigo, Rina
Akita, Shiho
16 Jun 03:00
+104
Saigo, Rina To Win 1.86
Akita, Shiho To Win 1.86
Saigo, Rina (+0.5) 1.81
Akita, Shiho (-0.5) 1.90
Under 20.5 1.93
Over 20.5 1.78
add / remove
My Markets
Main Markets
add / remove
My Markets
Handicap Markets
add / remove
My Markets
To Win Match With Handicap By Sets
Saigo, Rina Akita, Shiho
add / remove
My Markets
To Win Match With Handicap By Games
Saigo, Rina Akita, Shiho
add / remove
My Markets
Total Markets
add / remove
My Markets
Total Sets
Under Over
add / remove
My Markets
Total Games
Under Over
Odd Even
1.86 1.86
add / remove
My Markets
Set Markets
add / remove
My Markets
1st Set Result
Saigo, Rina To Win
1.86
Akita, Shiho To Win
1.86
add / remove
My Markets
To Win 1st Set With Handicap
Saigo, Rina Akita, Shiho
add / remove
My Markets
Total Games - 1st Set
Under Over
Odd Even
2.01 1.727
add / remove
My Markets
2nd Set Result
Saigo, Rina To Win
1.86
Akita, Shiho To Win
1.86
add / remove
My Markets
To Win 2nd Set With Handicap
Saigo, Rina Akita, Shiho
add / remove
My Markets
Total Games - 2nd Set
Under Over
Odd Even
2.05 1.70